1.  Namn och säte
  Föreningens namn är Föreningen Kungsbacka Makerspace. Föreningen har sitt säte i Kungsbacka.
 2. Form & Ändamål
  Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen Kungsbacka Makerspace vill skapa en arena där verksamma inom utbildning, företag, föreningar, privatpersoner m.fl. kan mötas och därmed få chans att utveckla både sig själva och andra genom att dela kunskaper inom olika kompetensområden såsom ex teknik, elektronik, programmering, design, innovation, företagsamhet mm. En miljö där kunskap, verktyg och idéer smälter samman.
 3. Medlemskapet
  Föreningen har till en början kostnadsfritt medlemskap och de event vi erbjuder är öppna för alla. Styrelsen fattar alla beslut gällande föreningen.
 4. Årsmötet
  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas någon gång under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet. Val av mötesordförande och mötessekreterareFastställande av dagordningÅrsmötets behöriga utlysande
  Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
  Eventuell revisionsberättelse vid sökande av ekonomiska medel
  Fråga om ansvarsfrihet om någon i styrelsen slutar
  Behandling av styrelsens förslag
  Val av ordförande
  Val av övriga ledamöter
  Mötet avslutasBeslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.
 5. Extra årsmöte
  Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.
 6. BeslutsformerFör föreningens möten gäller att endast styrelsen har rösträtt. Besluten fattas med votering.
  Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.
 7. Firmatecknare
  Firmatecknare utses av styrelsen.
 8. Verksamhetsår
  Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.
 9. Stadgeändring
  Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande möten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte.
 10. Upplösning
  Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande möten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas inom styrelsen efter beslut på sista årsmötet.